Wydarzenia, szkolenia

MAKROSKOPOWE I MIKROSKOPOWE BADANIA METALOGRAFICZNE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I ICH POŁĄCZEŃ SPAJANYCH

Odwiedzin: 596    
Lokalizacja: Gliwice, śląskie
Termin: 22 października 2018 (czas trwania: 5 dni)
Rodzaj wydarzenia: kurs
Organizowane przez: INSTYTUT SPAWALNICTWA w GLIWICACH
Udział płatny: 4 000 zł


Szczegółowy opis

Basic Level (BL) - Moduł Podstawowy -
Preparatyka próbek do badań metalograficznych makro- i mikroskopowych
Miejsce kursu:
INSTYTUT SPAWALNICTWA, ul. Bł. Czesława 16-18, 44-100 Gliwice, Ośrodek Obsługi Spawalnictwa
Krajowego
Przeznaczenie kursu:
Kurs jest przeznaczony dla operatorów tzn. osób przygotowujących próbki do badań metalograficznych
makro- i/lub mikroskopowych ale nie przeprowadzających oceny wyników tych badań.
Cel kursu:
Głównym celem specjalistycznego kursu jest zapoznanie kursantów z praktycznymi sposobami
przygotowania i wykonania próbek (zgładów) do badań metalograficznych makroskopowych
i mikroskopowych.
Wymagania wstępne:
Kandydaci na uczestników kursu powinni posiadać przynajmniej zawodowe wykształcenie techniczne
o kierunku mechanicznym. Dopuszcza się również osoby z wykształceniem innym niż mechaniczne, ale
z co najmniej 2-letnią praktyką zawodową związaną z problematyką szkolenia, potwierdzoną przez
przełożonego laboratorium / działu badawczego w którym pracują zawodowo.
W kursie, jednorazowo mogą brać udział maksimum 4 osoby.
Zakończenie kursu:
Kurs kończy się egzaminem pisemnym z wiedzy teoretycznej (seria pytań wraz z odpowiedziami do
wyboru) oraz egzaminem praktycznym (samodzielne przygotowanie próbki do badań makroskopowych lub
mikroskopowych).
Po pozytywnie zdanych egzaminach absolwenci kursu otrzymują dokument potwierdzający kwalifikacje
(Record of Achievement) dla poziomu Basic Level Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF)
honorowany w Unii Europejskiej.
Czas trwania kursu:
Pięć dni roboczych (od poniedziałku do piątku) według opracowanego planu godzinowego szkolenia.
Zakres szkolenia:
Szkolenie na kursie obejmuje 6 jednostek lekcyjnych wykładów oraz 24 jednostki lekcyjne ćwiczeń
w systemie intensywnym.
Tematyka szkolenia:
Szkolenie jest prowadzone według programu zaakceptowanego przez EWF i obejmuje następującą
tematykę:
1. Istota i rodzaje badań metalograficznych. Warunki BHP podczas wykonywania zgładów do badań
metalograficznych
2. Metodyka przygotowania zgładów do badań metalograficznych makro- i mikroskopowych
3. Badania makroskopowe i ich zastosowanie w spawalnictwie
4. Badania mikroskopowe i ich zastosowanie w spawalnictwie
5. Norma PN-EN ISO 17639:2013 Badania niszczące spawanych złączy metali. Badania
makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych
6. Pokazy i ćwiczenia w zakresie preparatyki próbek do badań metalograficznych