Wydarzenia, szkolenia

Badania metalograficzne złączy spajanych: Standard Level (SL) - Moduł Inspekcyjny

Odwiedzin: 269    
Lokalizacja: Gliwice, śląskie
Termin: 21 października 2019 (czas trwania: 5d)
Rodzaj wydarzenia: kurs
Organizowane przez: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa
Udział płatny: 4700


Szczegółowy opis

Przeznaczenie kursu:
Kurs jest przeznaczony dla osób, które w swej praktyce zawodowej zajmują się przede wszystkim oceną
jakości połączeń spajanych (inżynierowie spawalnicy, inspektorzy konstrukcji spawanych, pracownicy
działów kontroli jakości itp.).
Cel kursu:
Głównym celem specjalistycznego szkolenia jest zapoznanie kursantów z aktualnymi normami odnośnie
wprowadzenia do interpretacji uzyskanych wyników badań metalograficznych (głównie makroskopowych)
połączeń spajanych. Ponadto celem szkolenia jest uzyskanie przez kursantów podstawowych
umiejętności związanych z oceną jakości połączeń spajanych w oparciu o wyniki badań
metalograficznych.
Wymagania wstępne:
Kandydaci na uczestników kursu powinni posiadać przynajmniej średnie wykształcenie techniczne
o kierunku mechanicznym. Dopuszcza się również osoby z wykształceniem innym niż mechaniczne, ale
z co najmniej 3-letnią praktyką zawodową związaną z problematyką szkolenia, potwierdzoną przez
przełożonego laboratorium / działu badawczego w którym pracują zawodowo.
W kursie, jednorazowo może brać udział 15 osób.
Zakończenie kursu:
Kurs kończy się egzaminem pisemnym z wiedzy teoretycznej (seria pytań wraz z odpowiedziami do
wyboru) oraz dwuetapowym egzaminem praktycznym (I etap: samodzielne sporządzenie przez kursanta
protokołu badań makroskopowych złącza spajanego wraz z oceną jego jakości. II etap: samodzielna
identyfikacja rodzaju mikrostruktury w różnych obszarach złącza spajanego na losowo wybranych
fotografiach).
Po pozytywnie zdanych egzaminach absolwenci kursu otrzymują dokument potwierdzający kwalifikacje
(Record of Achievement) dla poziomu Standard Level Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF)
honorowany w Unii Europejskiej.

Tematyka szkolenia:
Szkolenie jest prowadzone według programu zaakceptowanego przez EWF i obejmuje następującą
tematykę:
1. Istota i rodzaje badań metalograficznych. Warunki BHP podczas wykonywania zgładów do badań
metalograficznych
2. Metodyka przygotowania zgładów do badań metalograficznych makro- i mikroskopowych
3. Badania makroskopowe i ich zastosowanie w spawalnictwie
4. Badania mikroskopowe i ich zastosowanie w spawalnictwie
5. Norma PN-EN ISO 17639 Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Badania makroskopowe
i mikroskopowe złączy spawanych
6. Pokaz preparatyki próbek do badań metalograficznych
7. Ćwiczenia w zakresie preparatyki próbek
8. Przedstawienie norm odnośnie oceny jakości złączy spajanych:
 PN-EN ISO 6520-1 i -2 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja geometrycznych niezgodności
spawalniczych w metalach. Część 1: Spawanie oraz Część 2: Zgrzewanie
 PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem
spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
 PN-EN ISO 10042 Spawanie. Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach. Poziomy jakości
dla niezgodności spawalniczych
 PN-EN ISO 13919-1 i -2 Spawanie. Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką
promieniowania laserowego. Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności
spawalniczych. Część 1: Stal oraz Część 2: Aluminium i jego spawalne stopy
 PN-EN ISO 18279 Lutowanie twarde. Niezgodności w złączach lutowanych na twardo
 PN-EN 13100-1 Badania nieniszczące połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw
termoplastycznych. Część 1: Ocena wizualna
 PN-EN 12814-5 Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych.
Część 5: Badanie makroskopowe
 PN-EN 14728 Niezgodności w złączach spawanych i zgrzewanych termoplastycznych tworzyw
sztucznych. Klasyfikacja
9. Pokazy oceny jakości złączy spajanych w oparciu o próbki makroskopowe
10. Pokazy różnych rodzajów mikrostruktur (w zakresie mikroskopii optycznej)
11. Ćwiczenia w zakresie samodzielnej identyfikacji niezgodności spawalniczych w próbkach
makroskopowych złączy spajanych
12. Ćwiczenia w zakresie samodzielnej identyfikacji mikrostruktur